Kommentar: Arbeiderfilmfestivalens bakgrunn – «Gullkorn og klassikere»

Publisert 10. januar 2009:

En norsk arbeiderfilmfestival har til hensikt å være et møtested for visning av og debatt
om norsk og internasjonal arbeiderfilm. Festivalen har til hensikt å vise både klassikere
og nye filmer fra ulike kategorier innenfor denne filmsjangeren, og være et forum for
debatt om arbeiderfilmens rolle i forhold til spørsmål om kunnskap, mobilisering og
aktivitet.

Gullkorn fra arkivet, Klassikeren, Nordisk arbeiderfilm. Dette er noen av temaene som
listes opp som aktuelle under en arbeiderfilmfestival. Dette kan være lengre
filmatiseringer – både norske og internasjonale klassikere, nye filmer fra andre festivaler,
dokumentarfilmer, temaet arbeiderfilm i demokratiske vs. totalitære
regimer/propagandafilm, vervingsfilmer i et historisk perspektiv, tematikk som politisk
reklame og arbeiderbevegelsens historiske valgfilm, i tillegg til nye filmer som kan
defineres innenfor sjangeren. Et tema i denne sammenheng er definisjonen av begrepet
arbeiderfilm, og hvorvidt denne er relevant i vår egen tid.

Fra Arbeiderbevegelsens arkiv og biblioteks nettside kan man lese følgende forslag til
definisjon av begrepet: ”Arbeiderfilm er en samlebetegnelse på film som formidler
arbeiderklassen kunstsyn, verdier og holdninger. Ettersom både produksjon, distribusjon
og framvisning av kinofilm i de fleste land er i hendene på mektige offentlige organer eller
dominerende kapitalinteresser, har en ikke kunnet stille samme krav til arbeiderfilm som
til f.eks. arbeiderdiktning, at den skal ha sitt opphav i arbeidermiljø.” En utfordring for
festivalen er nettopp å diskutere de ulike måter å definere arbeiderfilm på, og dermed
også måtte utfordre definisjonsmakten på dette feltet. En arbeiderfilmfestival krever med
andre ord et debattforum.

Eksempler på tema på seminarer som må følge en festival er hvorvidt
arbeiderfilmbegrepet legger begrensinger og føringer i sin opprinnelige definisjon, og
hvordan kan arbeiderfilmbegrepet forstås og defineres i vår tid. Det bør også settes
søkelys på arbeiderklassens politiske budskap som drivkraft for filmproduksjon, i tillegg
til å stille spørsmål om i hvilken grad arbeiderfilm kan mobilisere og engasjere mennesker
i vår tid. Et tema kan være hvordan arbeiderfilm kan være et virkemiddel for vervearbeid i
fagbevegelsen både nasjonalt og internasjonalt. En arbeiderfilmfestival kan også åpne for
diskusjon om generelle politiske problemstillinger – eksempelvis politisk tv-reklame med
større politisk aktivitet og høyere valgdeltakelse som formål. Dette er jo et høyaktuelt tema et dommen fra Strasbourg.

Den planlagte festivalen vil også opprette dialog med eksisterende arbeiderfilmfestivaler i
både Europa og verden for øvrig. En av disse er arbeiderfilmfestivalen i Toronto som
arrangeres i 2009.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

This entry was posted in arbeiderfilm. Bookmark the permalink.

Comments are closed.